Sprzedaż kredytów dla mikrofirm w styczniu 2021 roku

Najnowsze dane BIK o kredytowaniu mikroprzedsiębiorców

Dane BIK dotyczące sprzedaży produktów firmowych dla mikroprzedsiębiorców w styczniu 2021 roku. Wskazują na pogłębiający się kryzys sektora finansowego, związanego m.in. z finansowaniem branży biznesowej. Ujawniając destrukcyjny wpływ pandemii Covid-19 na koniunkturę gospodarczą.

Porównując dane sprzedaży kredytów firmowych w styczniu 2021 r. z okresem analogicznym w ubiegłym roku (styczeń 2020 r.), dostrzegamy istotne spadki w ujęciu liczbowym (-29,4%), jak i wartościowym (-33,1%).

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm w styczniu 2021 roku

W ujęciu liczbowym instytucje bankowe przyznały o (-35,3%) mniej kredytów obrotowych, o (-14,9%) mniej kredytów w rachunku bieżącym oraz o (-24,0%) inwestycyjnych. Spadła także w porównaniu do stycznia 2020 r. wartość udzielonych w styczniu 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (-28,9%), obrotowych o (-35,3%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-24,6%).

Analizując dane sprzedaży pożyczek dla firm mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych w styczniu 2021 r. Należy wymienić kilka głównych danych sprzedaży tj.:

  • łączna liczba udzielonych kredytów dla mikroprzedsiębiorców - 10,3 tys.,
  • całkowita kwota kredytowania udzielonego kredytowania - 1,102 mld zł,
  • udzielonych kredytów inwestycyjnych - 0,7 tys. na kwotę 198 mln zł,
  • kredytów obrotowych - 3 tys. na kwotę 419 mln zł,
  • kredytów w rachunku bieżącym - 3,4 tys. na kwotę 307 mln zł.

W odniesieniu do jakości portfeli kredytów dla sektora biznesowego według produktów kredytowych. Styczniowe wyniki indeksu w ujęciu wartościowym kształtowały się na poziomie:

  • kredyty inwestycyjne 2,67%,
  • kredyty obrotowe 8,86%,
  • kredyty w rachunku bieżącym 3,09%.

Porównując dane za okres stycznia 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r., pogorszył się (wzrósł) ogólny indeks jakości (+0,50). Natomiast indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do stycznia 2020 r. o (-0,86). Odnotowując, pomimo styczniowego wzrostu, jedną z najniższych wartości od 2016 r.

Przyczyny gorszych wyników można upatrywać m.in. w zakończeniu wakacji kredytowych na przestrzeni września i października 2020 r. oraz utrzymującym się lockdown.

Oceniając sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców na podstawie sektorów gospodarczych. Wyłaniają się dwie główne branże, które na tle 10,3 tys. kredytów udzielonych w styczniu 2021 r. dla sektora biznesowego. Skonsumowały ponad 71,8% wszystkich udzielonych kredytów - 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,6%) i 2,7 tys. handlowe (26,2%).

Wymiarze kwotowym z łącznej kwoty 1,102 mld zł, instytucje bankowe udzieliły finansowania 423 mln zł (38,4%) dla sektora usługowego oraz 315 mln zł (28,6%) firmom z branży handlowej. Kredytowanie tych dwóch działów stanowi 67,0% całkowitej wartości wszystkich udzielonych kredytów w styczniu 2021 r.

W badanym okresie (styczeń 2021 r.) największe spadki dotyczące sumy udzielonych kredytów odnotowały usługi (-32,1%), produkcja (-32,0%) i handel (-28,5%).

Najwyższe spadki kwotowe w ujęciu wartościowym odnotowały branże sektora usługowego (-39,7%) i handlowego (-30,6%).

Źródło: Grupa BIK

Polecamy

Write a comment

Comments: 0