Polityka prywatności

Ważna uwaga dotycząca przetwarzania danych w związku z Google Analytics™


Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, które odbywa się za pośrednictwem tej strony internetowej, ma swoją podstawę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, powiązane przetwarzanie danych Google Analytics jest wykonywane przez Google LLC. Google Ireland Limited i Google LLC. zwana będzie dalej „Google”. Jeśli chodzi o korzystanie z Google Analytics, przetwarzanie danych w tym zakresie technicznie zapewnia firma Jimdo. W tym zakresie odsyła się niniejszym do Polityki prywatności Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Datenschutz@jimdo.com) i operator tej strony ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych w związku z Google Analytics na tej stronie.

Google Analytics używa „cookies”, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze osoby odwiedzającej witrynę, aby pomóc witrynie przeanalizować jej korzystanie z witryny. Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) na temat korzystania ze strony internetowej są zwykle przesyłane i przechowywane przez Google.
 
Google Analytics jest używany na tej stronie wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. To rozszerzenie zapewnia anonimizację adresu IP przez obcięcie i wyklucza bezpośrednie odniesienie osobiste. Za pomocą tego rozszerzenia Google skraca adres IP odwiedzającego witrynę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP, który jest podawany przez przeglądarkę odwiedzającego witrynę podczas korzystania z Google Analytics, nie będzie łączony przez Google z innymi danymi Google.

W imieniu Jimdo i operatora witryny Google wykorzysta zebrane informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z witryną i Internetem na rzecz Jimdo i operatora witryny (art. 6 ust. 1 )(f) RODO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania ze strony internetowej i dostosowaniu treści, co jest możliwe dzięki funkcji statystyk Jimdo. Interesy użytkowników są odpowiednio chronione poprzez pseudonimizację ich danych.

Google LLC. oferuje gwarancję utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych na podstawie europejskich standardowych klauzul umownych. Dane przesyłane i powiązane z plikami cookies Google Analytics, m.in. identyfikatory użytkowników lub identyfikatory wyświetlania reklam zostaną automatycznie usunięte po 50 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, następuje automatycznie, raz w miesiącu.

Odwiedzający stronę może zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Mogą również sprzeciwić się przyszłemu gromadzeniu i przechowywaniu ich adresu IP oraz danych generowanych przez pliki cookie, w dowolnym momencie pobierając tę ​​wtyczkę do przeglądarki i instalując ją: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Odwiedzający stronę internetową może uniemożliwić gromadzenie danych za pośrednictwem Google Analytics na tej stronie internetowej, klikając tutaj. Stosowany jest wówczas plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu w przyszłości danych odwiedzających witrynę podczas odwiedzania tej witryny.

Więcej informacji na temat Warunków korzystania i Polityki prywatności Google można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Analytics lub w Przeglądzie Google Analytics.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami i RODO odwiedzający witrynę mają określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tego systemu przetwarzania danych Google Analytics. W szczególności przysługuje im prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia danych i/lub usunięcia swoich danych. Odwiedzający witrynę ma również prawo sprzeciwić się pewnemu przetwarzaniu swoich danych. Aby skorzystać z tych praw w związku z przetwarzaniem danych za pośrednictwem Google Analytics na tej stronie, osoba, której dane dotyczą (odwiedzający witrynę), może w dowolnym momencie skontaktować się z Jimdo (Jimdo GmbH privacy@jimdo.com lub właścicielem tej witryny). 


Privacy Policy

Important Note regarding data processing in connection with Google Analytics™

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Ireland Limited. If the responsible body for the data processing that occurs via this website has their basis outside of the European Economic area and Switzerland, then the associated Google Analytics data processing is carried out by Google LLC. Google Ireland Limited and Google LLC. will hereinafter be referred to as “Google”. As concerns the use of Google Analytics, the data processing in this respect is technically provided by Jimdo. In that regard, reference is hereby made to the Jimdo Privacy Policy. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Datenschutz@jimdo.com) and the operator of this website share a joint responsibility for the data processing in connection with Google Analytics on this website.


Google Analytics uses “cookies”, which are text files saved on the site visitor’s computer, to help the website analyze their use of the site. The information generated by the cookie (including the truncated ip address) about the use of the website will normally be transmitted to and stored by Google. 


Google Analytics is used exclusively with the extension "_anonymizeIp ()" on this website. This extension ensures an anonymization of the IP address by truncation and excludes a direct personal reference. Via this extension Google truncates the site visitor’s IP address within member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. The IP address, that is provided by the site visitor’s browser in using Google Analytics will not be merged by Google with other data from Google. 


On behalf of Jimdo and the site operator, Google will use the information collected to evaluate the use of the website, to compile reports on website activity and to provide other website and internet related services to Jimdo and the site operator (Art. 6 (1)( f) GDPR). The legitimate interest in data processing lies in the optimization of this website, the analysis of the use of the website and the adaptation of the content, which is made possible by the provision of the Jimdo statistics function. The interests of the users are adequately protected by the pseudonymization of their data.


Google LLC. offers a guarantee to maintain an adequate level of data protection on the basis of European standard contractual clauses. The data sent and linked to the Google Analytics cookies, e.g. user IDs or advertising IDs will be automatically deleted after 50 months. The deletion of data whose retention period has been reached is carried out automatically, once a month.


The website visitor may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in their browser. They can also object to the future collection and storage of their ip address and the data generated by cookies, at any time via downloading this browser plugin and installing it: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


The website visitor can prevent data collection via Google Analytics on this website by clicking here. An "Opt-out Cookie" shall then be applied which shall prevent any future collection of the site visitors data when visiting this website.


Further information on the Google Terms of Use and Privacy Policy can be found under the Google Analytics Terms and Conditions or under the Google Analytics Overview.


According to the relevant legislation and the GDPR, site visitors have certain rights in relation to their personal data processed via this Google Analytics data processing system. In particular, they have a right to access, rectification, data portability and/ or deletion of their data The site visitor also has the right to object to certain processing of their data. In order to exercise these rights in relation to the data processing via Google Analytics on this website, a data subject(site visitor) can contact Jimdo(Jimdo GmbH privacy@jimdo.com or the owner of this website at any time.