Prawie 3 mln dorosłych konsumentów ma problemy ze swoimi długami

Prawie 3 mln dorosłych konsumentów ma problemy ze swoimi długami

Zmniejszające się zagrożenie związane z rozpowszechnianiem pandemią Covid-19, pozwala na wstępne oszacowanie kosztów gospodarczych, jakie ponieśliśmy podczas kolejnych fal pandemii. Korona-kryzys spowodował zasadnicze zmniejszenie dochodów dla ponad 45% dorosłych Polaków. Przyczyniając się do wzrostu odsetek osób, które maja problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Najnowsze raporty podają, że ponad 2,8 mln osób dysponuje przeterminowanymi zobowiązaniami na kwotę blisko 81,4 mld zł (dane na koniec 2020 r.). Niespłacone rachunki i raty kredytów wiążą się m.in. z zarejestrowaniem negatywnych wpisów w rejestrach gospodarczych i kredytowych, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości kredytowe dłużników.

Perspektywy z ograniczonym zaufaniem na przyszłość

Aktualna sytuacja konsumentów w Polsce jest dość skomplikowana. Perspektywy na przyszłość też nie są optymistyczne. Wszystko zależy od sytuacji pandemicznej, która nie jest jeszcze na tyle jasna, aby kategorycznie móc ogłosić koniec pandemii Covid-19. Wyniszczające dla gospodarki skutki zamrażania poszczególnych sektorów, będą jeszcze długo odczuwane przez konsumentów. Analitycy rynków finansowych przedstawiają prognozy, które uwzględniają postępującą degradację konsumentów finansowych. Wynikającą z niższych dochodów i kurczących się oszczędności Polaków, którymi były łatane deficyty w budżetach domowych.

Strukturalny wzrost przedterminowych zobowiązań ma swoje negatywne konsekwencje, które odczuwa gospodarka. Poziom bezpieczeństwa finansowego konsumentów systematycznie maleje, 62% osób deklaruje spadek dochodów w porwaniu z analogicznym okresem sprzed pandemii - 2019 r. Ponad połowa (56%) dorosłej populacji naszego kraju martwi się o swoją sytuację finansową.

Wyniku pandemii spora część konsumentów ma problemy ze swoimi długami, których bez dedykowanej pomocy nie będą w stanie spłacić. Wierzyciele, natomiast obliczają swoje straty, które rosną z miesiąca na miesiąc. W następstwie czego wzrost gospodarczy zasadniczo wyhamowuje. Nawet rządowe programy wsparcia i perspektywy poprawy koniunktury gospodarczej nie są w stanie skokowo poprawić sytuację finansową Polaków.

Upadłość konsumencka — kompleksowe rozwiązanie problemów z długami

Niedawna nowelizacja przepisów dotyczących ogłaszania upadłości konsumenckiej uprościła przepisy prawne, dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej. Dłużnik, który chce skorzystać z tej formy oddłużenia, musi jedynie stwierdzić, że jest niewypłacalny. Sąd w postępowaniu upadłościowym dokona oceny przyczyn powstałego zadłużenia, dopiero po ogłoszeniu upadłości. Dodatkowo odmowa oddłużenia może nastąpić tylko w sytuacji ,,celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku, a więc zachowania wynikającego ze złej woli dłużnika i prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli (np. zaciągnięcie kredytu ze świadomością braku możliwości jego spłaty i jego wydatkowanie na luksusowe dobra).'' Niezaradność finansowa, czy inne błędy wnioskodawcy nie będą wystarczającym powodem na oddalenie wniosku. Sąd w takich sytuacjach będzie stosował dłuższy okres spłaty do 7 lat zamiast np. 3-letniego (maks. okres spłaty dla dłużników, których zadłużenie powstało z przyczyn np. losowych itp.). Nowelizacja przepisów nie zmienia obowiązków dłużnika w stosunku do zasadzonych roszczeń alimentacyjnych, odszkodowawczych, czy innych powstałych w następstwie popełnionych wykroczeń, czy przestępstw.

Polecamy

Write a comment

Comments: 0