Kredyty z instytucji bankowych

Definicja kredytu jest zarezerwowana dla instytucji bankowych, które na określonych warunkach, spisanych w umowie kredytowej. Przekazują określoną kwotę pieniędzy z przeznaczeniem na konkretny cel.

Definicja kredytu

Kredyty z instytucji bankowych

Prawo bankowe w art. 69 pkt 1 definiuje kredyt jako: ,,Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu."

Definicja kredytu jest zarezerwowana dla instytucji bankowej, która na określonych warunkach, spisanych w umowie kredytowej. Przekazuje określoną kwotę pieniędzy z przeznaczeniem na konkretny cel. Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie, na zwrot środków wraz z odsetkami w określonych ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

Ustawodawca za pośrednictwem ustawy Prawo bankowe określił jakie składniki powinny znaleźć się w umowie kredytowej. W myśl tych ustaleń, umowa kredytowa powinna zawierać takie dane jak:
- określenie stron umowy,
- wysokość udzielanego kredytu,
- walutę w jakiej jest wypłacany kredyt,
- przeznaczenie kredytu,
- szczegółowe dane dotyczące terminu i warunków spłaty kredytu,
- wysokość oprocentowania i inne warunki finansowe, które mają zastosowanie,
- forma zabezpieczenia kredytu,
- możliwe formy zmian warunków umowy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kredytu bankowego, muszą posiadać określoną zdolność kredytową, czyli możliwości finansowe do terminowego regulowania spłaty wszystkich swoich zobowiązań. Prawo bankowe. Artykuł 70 pkt 1:

,,Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności."

W zależności od rodzaju pilnej pożyczki na dziś jego wysokości i banku, klient zostanie poproszony o możliwość zbadania kondycji finansowej i jej historii dla ustalenia aktualnej zdolności kredytowej. Im wyższa kwota kredytu, co za tym idzie wyższe ryzyko kredytowe, tym większe wymogi formalne, jakie bank będzie nam stawiał. Znaczenie ma np. czy ubiegamy się o kredyt w banku, którego jesteśmy klientem ( posiadamy konto ew. inne produkty finansowe). Łatwiej uzyskać finansowanie w instytucji, która nas zna i ma pozytywne doświadczenie związane z naszą aktywnością finansową.

Koszty kredytu

Głównymi kosztami kredytu gotówkowego są odsetki, naliczane w skali roku. Bank nie może przekroczyć czterokrotność stopy lombardowej, którą ustala NBP.
Inne koszty, które są doliczane do kredytu, to indywidualna wartość konkretnej oferty, które bank ustala indywidualnie.

Opłata przygotowawcza jest należnością pobieraną za rozpatrzenie wniosku. Nie ulega zwrotowi w konsekwencji rezygnacji z kredytu, po złożeniu podpisu na umowie.
Prowizja dotycząca opłaty za pozytywne zatwierdzenia wniosku kredytowego, pobierana jest na zasadach doliczenia do raty kredytu.

Bank, może oczekiwać ubezpieczenia kredytu, które ma na celu zabezpieczenie interesów kredytodawcy. Ubezpieczenie na wypadek śmierci, kalectwa czy braku zdolności do pracy kredytobiorcy. Pozwala spłacić pozostałą część kredytu. Forma ubezpieczenia jest bardzo zróżnicowana i zależna od konkretnych ustaleń.

Dokumenty

Banki zazwyczaj oczekują od kredytobiorcy zabezpieczeń, udzielanych kredytów.
Najczęściej jest to oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się czynnościom egzekucyjnym. Inną formą zabezpieczenia jest obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia kredytu.


Rzadziej banki wymagają poręczyciela czy współkredytobiorcy. Możliwa jest konieczność podpisania weksla in blanco, czy zablokowanie środków na koncie bankowym. Przy kredytach gotówkowych o charakterze samochodowym istnieje możliwość zabezpieczenie poprzez zastawu rejestrowego na samochodzie.

Zabezpieczenie kredytów

Bank od osób ubiegających się o kredyt gotówkowy, będzie wymagał dokumentów ( dowód osobisty, prawo jazdy) potwierdzających tożsamość kredytobiorcy. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów. Emeryci i renciści powinni przedstawić kopię decyzji o przyznaniu świadczenia i odcinek ostatniego przelewu renty, emerytury. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą są zobligowani do przedłożenia zaświadczenia o nie zaleganiu w płatnościach w stosunku do US i ZUS. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane przychody.
Stali klienci mogą otrzymać kredyt na oświadczenie o dochodach.

Prowizja

Banki pobierają jednorazową opłatę - prowizję za udzielenie kredytu. Opłata nie może być większa niż 5% sumy kredytu.

Kwota prowizji jest zależna od sumy przyznanego kredytu gotówkowego. Standardowo doliczana do sumy pożyczki lub pobierana od kwoty kredytu. Pożyczając np. 10 000 zł to po odliczeniu wartości prowizji - 5 %. Bank potrąci 500 zł i na nasze konto zostanie przelane 9500zł a nie 10 000 zł. Kredytobiorca powinien uwzględniać prowizję, jeśli oczekuje wypłaty pełnej kwoty kredytu.
Inna forma regulacji prowizji, może polegać na indywidualnej wpłacie w kasie banku lub za pośrednictwem przelewu.

Wysokość i forma regulacji jest zależna od ofert kredytu, również od ubezpieczenia kredytu, czy kredytobiorca jest stałym klientem banku itd.

Niezależnie od składników produktu, który reguluje wartości oferty. Prowizja nie może być większa od 5 % wartości kredytu. Zgodnie z regulacjami przepisów dotyczących tzw ustawy antylichwiarskiej.

Przeznaczenie kredytów

Kredyt gotówkowy jest ofertą kredytową, która może być przeznaczona na dowolny cel, który nie dotyczy czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każdy może w dowolny sposób wykorzystywać pożyczone środki. Bank nie ingeruje w ten zakres kredytu, który pozostaje wyłącznej dyspozycji kredytobiorcy.

Kredyt odnawialny na koncie osobistym

Konto osobiste, jest naszym centrum finansowym, z którego dysponujemy swoimi zasobami finansowymi. Za pośrednictwem rachunku bankowego wykonujemy dyspozycje dotyczące bieżących opłat, przelewów, analizy wydatków itp. Konto, może nam posłużyć np. do pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty kredytu odnawialnego. Oczywiście o ile posiadacz rachunku, kwalifikuje się do otrzymania takiego produktu: stałe źródło dochodu na odpowiednim poziomie itp.

Kredyt w rachunku osobistym udzielany jest w formie limitu, jako integralny element pakietu ofert ROR. Posiadacz limitu może wielokrotnie wykorzystać zakres kwoty, który został udostępniony przez bank. Każdorazowe zasilenie konta, obniża wartość zadłużenia np. klient posiada na koncie 1 tys zł; wypłaca 2 tys zł; czyli kwota wykorzystanego limitu to 1 tys zł i od tej sumy płacimy odsetki. Gdy konto np. zostanie zasilone kwotą 500 zł, to suma limitu wynosi już tylko 500 zł itd.

Limit kredytowy na rachunku

W ramach przyznanego limitu można swobodnie dysponować środkami np. realizując transakcje bezgotówkowe, płatności online, przelewy czy wypłaty z bankomatów.

Limit kredytowy na rachunku jest dostępny dla osób, które:

  •  posiadają zdolność kredytową;
  •  są obywatelami polskimi, którzy na stałe zamieszkują w kraju;
  •  posiada stałe dochody z wynagrodzenia, emerytury lub renty, które zasilają konto;
  •  dysponują rachunkiem w banku od 3 - 6 miesięcy;
  •  nie generują zakazanego debetu na koncie...

W ramach przyznanego limitu można swobodnie dysponować środkami np. realizując transakcje bezgotówkowe, płatności online, przelewy czy wypłaty z bankomatów. Uproszczona forma udzielania limitu, oparta na weryfikacji dochodów i ich wysokości. Zależnie od instytucji bankowej i praktyk stosowanych przy udzielaniu kredytu odnawialnego. Klient możne zostać poproszony o zaświadczenie o źródłach i wysokości uzyskiwanych dochodów. Kredyt jest udzielany na rok i zależnie od kredytodawcy, suma udzielanego limitu to zazwyczaj kwota do 8 -krotnych naszych miesięcznych dochodów (do 20-30 tys. zł.). Finalizacja umowy jest zazwyczaj realizowana poprzez podpisanie umowy papierowej. Po upływie okresu umowy, na który limit został przyznany, banki automatycznie przedłużają okres umowy. O ile sam klient nie zgłosił do banku, chęć rezygnacji z przyznanego limitu lub w trakcie obowiązywania umowy, kredytobiorca łamał zawarte ustalenia.

Kredyt odnawialny jest standardowo tańszy od innych form pożyczania. Oprocentowanie nominalne jest niższe od innych ofert np. debetu czy kredytu konsumpcyjnego.Zależnie od oferty banku to oprocentowanie waha się od 11 do 13 procent. W ramach kosztów kredytu odnawialnego należy uwzględnić m.in. opłatę jednorazowo za obsługę (rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu); prowizja za odnowienie ew. podwyższenie limitu; opłaty za prolongatę terminu spłaty.

Korzystanie z tej formy finansowania, swoich wydatków, musi być oparte na odpowiedzialnym postępowaniu, uwzględniające finansowe konsekwencje, braku należytej kontroli naszych wydatków, które może spowodować, że z kilku realnych procent. Płaconych przy użytkowaniu limitu, Bank zacznie naliczać do 30% odsetek za przeterminowanie kredytu, które będzie konsekwencją nie spłacenia limitu kredytowego w zakresie terminu, ustalonego w umowie kredytowej.

Polecane tematy w zakresie kredytów i kredytowania

Dodaj opinie o kredytach

Write a comment

Comments: 0