Warszawa 17.03.2020

Rekomendacje i komunikat dla instytucji pożyczkowych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) przeprowadził konsultacje oraz uzgodnił treść rekomendacji działań dla instytucji pożyczkowych (w rozumieniu art. 5 ust. 2a. ustawy o kredycie konsumenckim), wobec zagrożeń jakie niosą skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2. Podejmowane przez PZIP działania mają na celu pilne wypracowanie standardu, który ustanowi ramy do wprowadzenia stosownych działań pomocowych dla klientów dotkniętych bezpośrednimi skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2, wpływającymi na zdolność do terminowego regulowania zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

Związek rekomenduje stosowanie wobec klientów instytucji pożyczkowych bezpośrednio dotkniętych zdrowotnymi lub ekonomicznymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 następujących działań:

• instytucja pożyczkowa umożliwi odroczenie terminu spłaty pożyczki, całości lub części jej raty, o niezbędny
okres, stosowny do pierwotnego terminu kredytowania i sytuacji pożyczkobiorcy, na uzasadniony i
dostatecznie udokumentowany wniosek klienta
• złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty odbędzie się bezpłatnie
• instytucja pożyczkowa umożliwi złożenie wniosku, jego uzasadnienia i dokumentacji drogą elektroniczną
w sposób odformalizowany
• instytucja pożyczkowa rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi niezwłocznie, w sposób uwzględniający
sytuację wnioskodawcy oraz aktualne i dające się przewidzieć okoliczności gospodarcze
• w przypadku utrzymania stanu epidemicznego po okresie odroczenia spłaty, instytucja pożyczkowa
umożliwi wnioskowanie o odroczenie spłaty na niezmienionych zasadach
• podczas rozpatrzenia wniosku instytucja pożyczkowa kierować się będzie szczególnymi okolicznościami
oraz zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Pożyczania Polskiego Związku
Instytucji Pożyczkowych

Rekomenduje się wprowadzenie powyższego mechanizmu w terminie do 7 dni od publikacji rekomendacji.

Ponadto Związek rekomenduje Członkom:

• aktualizację modeli scoringowych i sposobu liczenia zdolności kredytowej uwzględniające ekonomiczne i społeczne skutki epidemii SARS-CoV-2
• dostosowanie oferty poprzez uwzględnienie potrzeby zapewnienia płynności finansowej gospodarstw
domowych i osób prowadzących działalność gospodarczą ponoszących przejściowe, negatywne skutki
epidemii, takie jak zatory płatnicze lub opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń
• modyfikację procedury upominawczej i windykacyjnej wobec osób bezpośrednio dotkniętych skutkami
epidemii, uwzględniając ich sytuację i wprowadzenie możliwości odroczonej spłaty lub restrukturyzacji
zadłużenia

Rekomenduje się wprowadzenie powyższych mechanizmów w terminie do 14 dni od publikacji rekomendacji.

Deklarujemy, że władze Związku, zrzeszone instytucje pożyczkowe i członkowie wspierający wyrażają gotowość do współdziałania w kształtowaniu i wdrażaniu dalszych procesów zmian systemowych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania branży finansowej w Polsce i minimalizowanie negatywnych skutków epidemii dla odbiorców usług finansowych.

Podkreślając bezprecedensowe okoliczności i potrzebę pilnych działań, a także wzywając do solidarnego
przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, Związek wyraża nadzieję, że powyższe rekomendacje
zostaną wdrożone również przez instytucje pożyczkowe prowadzące działalność gospodarczą poza samorządem Związku.

Polecamy również inne tematy dotyczące pożyczania