Warszawa 17.03.2020

Rekomendacje i komunikat dla instytucji pożyczkowych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) przeprowadził konsultacje oraz uzgodnił treść rekomendacji działań dla instytucji pożyczkowych (w rozumieniu art. 5 ust. 2a. ustawy o kredycie konsumenckim), wobec zagrożeń jakie niosą skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2. Podejmowane przez PZIP działania mają na celu pilne wypracowanie standardu, który ustanowi ramy do wprowadzenia stosownych działań pomocowych dla klientów dotkniętych bezpośrednimi skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2, wpływającymi na zdolność do terminowego regulowania zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

Związek rekomenduje stosowanie wobec klientów instytucji pożyczkowych bezpośrednio dotkniętych zdrowotnymi lub ekonomicznymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 następujących działań:

• instytucja pożyczkowa umożliwi odroczenie terminu spłaty pożyczki, całości lub części jej raty, o niezbędny
okres, stosowny do pierwotnego terminu kredytowania i sytuacji pożyczkobiorcy, na uzasadniony i
dostatecznie udokumentowany wniosek klienta
• złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty odbędzie się bezpłatnie
• instytucja pożyczkowa umożliwi złożenie wniosku, jego uzasadnienia i dokumentacji drogą elektroniczną
w sposób odformalizowany
• instytucja pożyczkowa rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi niezwłocznie, w sposób uwzględniający
sytuację wnioskodawcy oraz aktualne i dające się przewidzieć okoliczności gospodarcze
• w przypadku utrzymania stanu epidemicznego po okresie odroczenia spłaty, instytucja pożyczkowa
umożliwi wnioskowanie o odroczenie spłaty na niezmienionych zasadach
• podczas rozpatrzenia wniosku instytucja pożyczkowa kierować się będzie szczególnymi okolicznościami
oraz zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Pożyczania Polskiego Związku
Instytucji Pożyczkowych

Rekomenduje się wprowadzenie powyższego mechanizmu w terminie do 7 dni od publikacji rekomendacji.

Ponadto Związek rekomenduje Członkom:

• aktualizację modeli scoringowych i sposobu liczenia zdolności kredytowej uwzględniające ekonomiczne i społeczne skutki epidemii SARS-CoV-2
• dostosowanie oferty poprzez uwzględnienie potrzeby zapewnienia płynności finansowej gospodarstw
domowych i osób prowadzących działalność gospodarczą ponoszących przejściowe, negatywne skutki
epidemii, takie jak zatory płatnicze lub opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń
• modyfikację procedury upominawczej i windykacyjnej wobec osób bezpośrednio dotkniętych skutkami
epidemii, uwzględniając ich sytuację i wprowadzenie możliwości odroczonej spłaty lub restrukturyzacji
zadłużenia

Rekomenduje się wprowadzenie powyższych mechanizmów w terminie do 14 dni od publikacji rekomendacji.

Deklarujemy, że władze Związku, zrzeszone instytucje pożyczkowe i członkowie wspierający wyrażają gotowość do współdziałania w kształtowaniu i wdrażaniu dalszych procesów zmian systemowych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania branży finansowej w Polsce i minimalizowanie negatywnych skutków epidemii dla odbiorców usług finansowych.

Podkreślając bezprecedensowe okoliczności i potrzebę pilnych działań, a także wzywając do solidarnego
przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, Związek wyraża nadzieję, że powyższe rekomendacje
zostaną wdrożone również przez instytucje pożyczkowe prowadzące działalność gospodarczą poza samorządem Związku.